Fler perspektiv av läxhjälp & privatundervisning

Smartstudies

Allt fler elever får hjälp genom privatundervisning och läxhjälp för att uppnå viktiga mål i skolan. Det finns sällan en given inlärningsmetod som passar alla, och i skolan är förutsättningarna för lyckade studier inte alltid de bästa. Skolklasserna kan ibland bestå av många elever och lärarna kan då få det besvärligt att tillgodose alla elevernas behov. Det innebär att elever som behöver extra hjälp i undervisningen tyvärr riskerar att hamna i skymundan. Läxhjälp i form av undervisning utanför skoltid brukar vara en framgångsrik metod för att kunna stävja problemet.  

För att erövra nya kunskaper är det viktigt att kunna förstå olika sammanhang, och inom exempelvis matematiken är det extra tydligt. För att kunna ta sig vidare krävs det förkunskaper om exempelvis division och multiplikation.  När allt för många kunskapsluckor uppstår tenderar många elever att tappa motivationen. Skolundervisningen blir inte längre intressant och spännande, och den som inte får extra stöd i tid riskerar att gå miste om många års värdefull undervisning.  

Läxhjälp på flera orter i landet 

Många elever har förmånen att bli erbjuden hjälp hemifrån genom både föräldrar och syskon. Dock är det inte alla föräldrar och syskon som har tillräckligt med tid att hjälpa till. Därför är det en extra viktigt att det finns möjlighet att anlita extern läxhjälp. Bland andra erbjuder SmartStudies läxhjälp på ett flertal orter i landet. De vänder sig till grundskolan, gymnasiet och även till de som behöver hjälp på eftergymnasial nivå. Privatläraren anpassar generellt sett undervisningen vilket innebär att eleven får goda förutsättningar att uppnå sina mål. En privatlärare är ofta inte bara experter som besitter goda pedagogiska förmågor utan även personer som kan bli elevernas mentorer och förebilder.

Ökat självförtroende leder till ökad självständighet

Vi på SmartStudies arbetar ständigt med att förbättra elevers motivation, självförtroende och studieteknik. Ökat självförtroende ger bättre motivation, och för att nå dit krävs bättre studieteknik. En god studieteknik är individuell som vi tillsammans hjälps åt att finna. Målsättningen är att eleven ska hitta en fungerande studieteknik som underlättar i framtiden och som medför mer självständighet i skolarbetet. 

Det är viktigt att eleven ska kunna ta ansvar för sina egna studier, känna sig trygg i dem och känna att de är roliga och givande. Att vara motiverad till att inta nya kunskaper är givetvis en nyckel till att täppa till tidigare kunskapsluckor. 

Undervisning anpassad efter elevers behov

Vi är ett stort antal lärare som kan erbjuda läxhjälp i alla ämnen. Utmaningarna kan givetvis variera. En del elever vill ha hjälp med att uppnå högsta betyg i något ämne medan andra har siktet inställt på att bli godkänd till nästa prov. Vi arrangerar träffar för läxhjälp i dels SmartStudies egna lokaler, i elevens hem, eller på ett bibliotek. Därtill finns det möjlighet att ha sammankomster online. 

Det är många som är i behov av läxhjälp och vi på SmartStudies upplever glädje i att få fylla en mycket viktig funktion. Läxhjälp avlastar till viss del även lärarna i skolan vilket kan medföra ett mer effektiviserat klimat i klassrummet.